Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Księgi rachunkowe

 • opracowywanie i wdrażanie zasad rachunkowości, w tym zakładowego planu kont,
 • prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych,
 • dokonywanie wyceny aktywów i pasywów,
 • ustalanie wyniku finansowego,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT (rejestr sprzedaży VAT, rejestr zakupu VAT),
 • nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dowodów księgowych,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • reprezentowanie Klientów przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS,
 • przygotowywanie informacji o zobowiązaniach podatkowych oraz ZUS.