Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Samorządy

W jednostkach samorządu terytorialnego i w ich jednostkach organizacyjnych pomoc w opracowaniu dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości zgodnie z art. 10 ustawy o rachunkowości tj.:  

 1. określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
 2. metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
 3. sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej:systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów.
  1. zakładowego planu kont, ustalającego wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,
  2. wykazu ksiąg rachunkowych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera - wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań
   oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych,
  3. opisu systemu przetwarzania danych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera - opisu systemu informatycznego, zawierającego wykaz programów, procedur lub funkcji, w zależności od struktury oprogramowania,
   wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania, a ponadto określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji,

W ramach kontroli zarządczej dla właściwego gospodarowania środkami publicznymi proponuję wykonanie w jednostce kontroli finansowej, która objęłaby swoim zakresem np.:

 • stosowanie procedur kontroli zarządczej w obszarze wydatkowania, gromadzenia, gospodarowania, kadr i płac, bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych,
 • kontrole problemowe:
  • pobierania i gromadzenia środków publicznych
  • zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych
  • wydatkowania środków ZFŚS
  • inne, związane z gospodarką finansową różnych jednostek i instytucji,
 • kontrole kompleksowe jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, instytucji kultury.

Termin wykonania kontroli ustalam indywidualnie. Zakres kontrol imożna ustalić indywidualnie w zależności od potrzeb.
Po zakończeniu kontroli zostaną sporządzone protokoły z poszczególnych jednostek organizacyjnych zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi jednostki lub zaproponuję własny układ protokołu.

(Cena za powyższe usługi ustalana jest indywidualnie )